Bij de start van het schooljaar hebben we aangekondigd dat wij van mening zijn dat ons taakbeleid vraagt om een algehele herijking. Deze geluiden hoor ik ook veel in de school terug. Bij herijking van het taakbeleid komt veel kijken. Het kan lastige materie zijn, maar is wel voor iedereen van belang.

In het taakbeleid leggen we met elkaar vast hoe wij de werkzaamheden van onderwijzend personeel op school verdelen, op een evenwichtige manier, onderverdeeld naar verschillende gebieden. Denk hierbij aan: de lesgevende taak en het voor- en nawerk dat daarbij hoort, de professionalisering/deskundigheidsbevordering, de algemene, persoonsgebonden en individuele schooltaken. En voor elk daarvan geldt weer: wat verstaan we daar precies onder?

Maar ook spelen vragen als: wat verstaan we onder een les? Willen we onderscheid maken tussen Nederlands en internationaal curriculum, tussen onder- en bovenbouw, tussen vakken?

Daarnaast is het taakbeleid natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de CAO waarin afspraken staan over uren voor professionalisering, uren voor vermindering van werkdruk, contacturen etc.

Tot slot hangen keuzes in het taakbeleid altijd samen met financiën, met de lessentabel, met de jaarplanning.

Dat aanpassingen in het taakbeleid ons allen aangaat, wordt nog eens bevestigd door het feit dat in de medezeggenschapsreglementen is vastgelegd dat ingeval van een zgn. systeemwijziging van het taakbeleid 2/3 deel van het personeel daarmee moet instemmen. Of het nieuwe voorstel voor RLO uiteindelijk ook een systeemwijziging wordt, hangt af van de keuzes die wij maken.

Twee weken geleden heeft de directie met de PMR gedeeld hoe wij het proces om te komen tot nieuw taakbeleid willen inrichten. In dit proces laten wij ons begeleiden door Hanneke Oosting van Edupos, een bedrijf dat ook Rijnlands Lyceum Sassenheim succesvol heeft begeleid bij de ontwikkeling van hun nieuwe taakbeleid.

Onder voorzitterschap van Hanneke (neutraal en onafhankelijk) wordt een werkgroep geformeerd. In de werkgroep hebben ca. acht personeelsleden zitting (met een evenredige vertegenwoordiging van vakken, onderbouw/bovenbouw, Nederlands/internationaal, PMR etc) Het moet gaan om een slagvaardige, betrokken groep die uiteindelijk veel kennis over taakbeleid zal opbouwen én ook veelvuldig collega’s in school betrekt, raadpleegt, bevraagt etc. Juist om te borgen dat iedereen zich hierbij betrokken weet. De werkgroep komt naar verwachting tussen de acht en tien keer bij elkaar en start direct voor of direct na de kerstvakantie. De werkgroep levert uiteindelijk een voorstel voor nieuw taakbeleid.

Collega’s die deel willen nemen aan deze werkgroep nodig ik uit hun belangstelling bij mij kenbaar te maken. Graag hoor ik dat uiterlijk maandag 28 november.

Hartelijke groet,
Erica van Langen