Ziekmeldingen kunt u via de SOMToday app doorgegeven. Dit is een afmelding voor één dag en moet daarom elke dag dat uw kind afwezig is herhaald worden. Graag ontvangen wij de afmelding iedere ochtend voor 8.30 uur.

Betreft het een afwezigheidsmelding voor medisch verlof, bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist of de huisarts, dan graag de tijdstippen van afwezigheid vermelden.

Voor de aanvraag van buitengewoon verlof verwijzen we ouder(s)/verzorger(s) graag naar het Ouderportaal bij Schoolinformatie, communicatie. Het ingevulde formulier wordt in behandeling genomen door de afdelingsleider.

Leerlingen in 4-5 havo en 5-6 vwo/tto kunnen door middel van een verlofbrief vrij krijgen voor bezoek aan een instelling voor hoger onderwijs. De brief moet door ouders ondertekend worden en een week van te voren ingeleverd worden bij de decaan.