Elke leerling op het RLO wordt begeleid door een mentor. In de eerste klas wordt de mentor
daarbij ondersteund door leerlingen uit de bovenbouw, de zogenaamde ‘peters en meters’.
Daarnaast worden leerlingen ondersteund door een afdelingsleider en een decaan of –
indien nodig – door iemand van ons zorgteam.

De mentor:

 • begeleidt de klas als groep;
 • begeleidt de leerlingen individueel (leerresultaten, persoonlijke zaken);
 • behartigt de belangen van de klas bij vakdocenten en schoolleiding;
 • is voor ouders de eerstaangewezen contactpersoon.


De afdelingsleider:

 • coördineert de begeleiding van de leerlingen in de afdeling;
 • bereidt samen met de mentor de rapportvergaderingen voor en zit die voor;
 • is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs in de eigen afdeling;
 • bespreekt, indien nodig of gewenst, problemen met leerlingen;
 • is voor ouders de eerstaangewezen contactpersoon van de schoolleiding.


De decaan:

 • begeleidt de leerling bij de keuze van de eindexamenvakken (de profielkeuze);
 • begeleidt de leerling bij de keuze van de vervolgopleiding;
 • houdt groeps- en individuele gesprekken met leerlingen, gericht op de bewustwording van eigen wensen en mogelijkheden;
 • informeert en ondersteunt mentoren bij activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie van leerlingen.


‘Peters’ en ‘meters’ in de brugklassen:

 • ondersteunen de mentor bij de begeleiding;
 • helpen de mentor bij het organiseren van activiteiten;
 • zijn het aanspreekpunt voor leerlingen met vragen.

Leerlingen met dyslexie die bij aanmelding een testrapport overleggen worden automatisch bekend bij de ondersteuningscoördinator. In de brugklas wordt bij het vak Nederlands en bij de moderne vreemde talen aandacht besteed aan spelling. Leerlingen die uitvallen bij de talen na de eerste periode maken een signaleringsdictee. Als de uitkomsten afwijken volgen de leerlingen steunles Nederlands gedurende 2 periodes. Hierna volgt weer een dictee. Indien de resultaten tegenvallen worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en kunnen zij – indien gewenst – besluiten hun kind extern te laten testen.

Leerlingen bij wie dyslexie is of wordt vastgesteld kunnen aanspraak maken op extra tijd bij toetsing, kunnen gebruik maken van een laptop en/of werken met Kurzweil. Docenten zijn op de hoogte van het fenomeen dyslexie en weten wie van hun leerlingen dyslectisch zijn. Ons dyslexieprotocol geeft nadere informatie.

Het kan voorkomen dat een leerling specifieke ondersteuning nodig heeft.

Conform de wet Passend Onderwijs heeft de school een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het geeft ouders, leerlingen en andere betrokkenen inzicht in de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De interne ondersteuningscommissie (IOC) adviseert over de benodigde ondersteuning. Het team bestaat uit:

 • de ondersteuningscoördinator
 • externe deskundigen op het gebied van jeugdzorg
 • leerplicht en GGD
 • (indien nodig) betrokken docenten en/of ouders

De trajectklas is een plek binnen school waar leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte extra begeleiding kunnen krijgen. Te denken valt aan leerlingen met autisme of concentratie- en gedragsproblemen, maar ook leerlingen die door een chronische ziekte of angstproblematiek ondersteuning nodig hebben of moeten re-integreren in het schoolproces. Het is niet de bedoeling dat een leerling volledig onderwijs gaat volgen in de trajectvoorziening, maar in een begeleidingstraject ondersteund wordt bij bepaalde specifieke vaardigheden.

Bezoek onze site ‘Toekomst’ >>>

Elke afdeling op het RLO heeft een eigen decaan:

havo: Jeffrey Ducaat
T 071-5193538, kamer 219
E j.ducaat@rijnlandslyceum-rlo.nl

vwo / tto: Ineke van der Sar
T 071-5193539, kamer 219
E i.vandersar@rijnlandslyceum-rlo.nl

ISRLO (internationale afdeling): Anne Lamers
T 071-5193510, kamer N101
E a.lamers@rijnlandslyceum-rlo.nl
More information>>>

Als leerling is je eerste aanspreekpunt altijd je mentor. Maar als je om wat voor reden dan ook niet bij hem of haar terecht kan, of je problemen zijn van ernstiger aard, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Interne vertrouwenspersonen
Bij vertrouwenskwesties kan je je als leerling (of ouder) melden bij de vertrouwenspersonen van de school: Marja Selier (docent tekenen) of Michiel Hugens (docent bewegingsonderwijs).
In onderstaande video stellen zij zich voor:


Externe vertrouwenspersonen
Voor zaken die meer vertrouwelijkheid eisen zijn er externe vertrouwenspersonen, verbonden aan het Centrum Vertrouwenspersonen Plus: tel. 06-81316936. Zie ook de website www.cvp-plus.nl.


Jeugdgezondheidszorg (GGD)
Je kunt als leerling of als ouder terecht bij de GGD met vragen over je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Allerlei zaken zijn bespreekbaar, zoals bijvoorbeeld je gezondheid, voeding, gevoelens, vriendschap, ruzies, pesten, middelen- en beeldschermgebruik, seksualiteit en allerlei andere onderwerpen waar jij vragen of zorgen over hebt. Je kunt altijd contact opnemen met de schoolverpleegkundigen Esther van der Tol (evandertol@ggdhm.nl) en Lianne van der Riet (lvanderriet@ggdhm.nl). En op de website www.hoezitdat.info kun je online informatie vinden over deze en andere onderwerpen.