Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Bijna vakantie! Ik hoop dat jullie je daar allemaal op kunnen verheugen en straks gaan genieten van een lange, mooie zomervakantie. Deze week staat onze school natuurlijk vooral in het teken van afronden, rapporten en diploma’s uitreiken en afscheid nemen.

Woensdag en donderdag worden nog twee spannende dagen voor veel examenleerlingen. Woensdag 5 juli ontvangen we de uitslagen van de IB-examens. Dan weten de internationale leerlingen of zij geslaagd zijn en na de zomer op school terugkomen om tijdens de graduation ceremony hun diploma in ontvangst te nemen. Die dag ontvangen de 6 tto-leerlingen dus ook de resultaten van hun IB-examen Engels. Donderdagmorgen 6 juli volgt dan de examenuitslag voor alle leerlingen havo en vwo die in het tweede tijdvak hun examen nog moesten afronden of herexamen hebben gedaan. Dat is dit jaar zo laat omdat niet alleen het eerste tijdvak van examens twee weken in beslag nam, maar ook het tweede. Zo ging dat ook in de vorige twee “corona-examenjaren”. Helaas is uit die twee jaren alleen de maatregel van het verlengde tweede tijdvak gebleven; er is dit jaar namelijk geen versoepeling van de slaag-/zakregeling en er is ook geen sprake van extra herexamens. Deze late examenuitslag betekent – door onze vroege zomervakantie – dat we donderdag maar liefst drie diploma-uitreikingen op de rol hebben; achtereenvolgens tto, vwo en havo. En aan hoeveel leerlingen we dan een diploma mogen uitreiken, is dus nog even afwachten.

Die leerlingen zullen volgend jaar uiteraard niet meer op school zijn, maar hun “opvolgers” hebben we al verwelkomd. Woensdagmiddag 21 juni kwamen alle nieuwe leerlingen voor de Nederlandse afdeling: 130 brugklasleerlingen (in 5 klassen) en 72 tto-leerlingen (in 3 klassen). Voor hen was dit een spannende middag, waarop ze kennismaakten met hun mentor en nieuwe klasgenoten, maar met een ontspannen afsluiting op het achterplein. Ik hoop dat zij zich allen welkom hebben gevoeld en zin hebben om na de zomer te starten. Op de internationale afdeling zullen we starten met twee MP1-klassen en zo’n 40 nieuwe leerlingen in andere leerjaren.

Ontvangst nieuwe brugklassers

Vorig schooljaar waren er op het RLO veel studenten – de zogenoemde Extra Handen – die bijlessen gaven aan leerlingen individueel of in kleine groepjes. Vanwege het succes hebben we dat afgelopen schooljaar gecontinueerd. Dit betekende dat er in totaal zo’n 20 studenten wekelijks één of meer dagdelen op school waren. In de kantine, de mediatheek of het OLC kregen leerlingen – op initiatief van een docent, mentor of ouder – bijles, meestal voor één vak. Voor leerlingen was het prettig om van een “rolmodel” één op één deze bijles te krijgen en daarmee evt. achterstanden in te lopen of om gewoon wat zelfverzekerder te worden in een vak. Voor de studenten was het niet alleen een leerzame en betekenisvolle bijbaan, maar ook de mogelijkheid om te ontdekken of ze een toekomst in het onderwijs ambiëren. De evaluatie heeft laten zien dat we dit ook volgend jaar zeker continueren.

Behalve van studenten kregen we op school ook hulp van 65-plussers. Tijdens de examens en afsluitende weken hielpen zij ons bij het surveilleren. Zeer welkom voor docenten omdat zij minder tijd kwijt waren aan surveillance en daardoor meer – en eerder – tijd en ruimte hadden voor het nakijken van alle toetsen en examens. Ook hier gaan we volgend jaar mee door.

Het schooljaar 2022-2023 was het eerste jaar van onze schoolplanperiode 2022 met als motto: oog voor jezelf, voor elkaar, voor de wereld en samen bouwen aan de toekomst. De thema’s waarop we ons – voor en met onze leerlingen – in deze jaren richten zijn:

Ontdek de wereld
Onze leerlingen groeien op in een wereld waarin internationale samenwerking steeds belangrijker wordt. Daarom bereiden we onze leerlingen goed voor op de mondiale samenleving. Zo werken we aan beheersing van andere talen, maar ook aan cultureel bewustzijn en kennis van mondiale uitdagingen en internationale verbanden

Ontdek je omgeving
Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandig denkende en verantwoord handelende leden van onze democratische samenleving. Leerlingen leren verbanden leggen tussen mondiale kwesties en lokale situaties, tussen theorie en de toepassing ervan in de praktijk.

Ontdek jezelf
Elk kind moet de gelegenheid krijgen zichzelf te leren kennen en te ontplooien, de eigen talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. We willen dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen. Wij begeleiden ze daarin en bieden ze een veilige en stimulerende leeromgeving van hoogwaardig, breed en internationaal georiënteerd onderwijs.

Deze thema’s komen zowel terug in de lessen als in projectweken, excursies, gastlessen, reizen enzovoort. In de andere bijdragen in deze nieuwsbrief lezen jullie daar ongetwijfeld meer over.

Tot slot is enkele weken geleden al de aftrap gegeven voor de show van volgend jaar. Na de toneelvoorstelling Möbius nu weer een musical, en een wel heel bekende: Annie! Nu dus al zin in volgend jaar!

Maar nu eerst allemaal genieten van een ontspannen vakantie.

Tot volgend schooljaar!

Erica van Langen,
Rector