Het einde van het schooljaar is (bijna) daar. We kijken terug op een goed jaar als oudercommissie. Een grote diversiteit aan onderwerpen heeft de revue gepasseerd. Van gezonde school tot de eerste ervaringen met ‘Bring Your Own Device’ en van de pilot met projectmatig onderwijs in 2 havo tot het welbevinden van de leerlingen. We zijn blij met de openheid van school om deze onderwerpen met ons te bespreken zodat wij daarbij de rol als klankbord kunnen fungeren. Een andere belangrijke relatie is die tussen MR en OC. Door wisselingen en vacatures bij de MR was er afgelopen jaar helaas geen vertegenwoordiger van de MR bij de OC-vergaderingen aanwezig. We hopen volgend schooljaar de banden met de MR weer aan te halen.

We willen u als ouders hartelijk danken voor de geleverde input voor de halfjaarsgesprekken met de afdelingsleiders. We hebben uw inbreng met de afdelingsleiders besproken en maken op deze manier, samen met school, het onderwijs voor en het welbevinden van de leerlingen voortdurend een stukje beter. De verslagen van de halfjaarsgesprekken en ook de notulen van onze vergaderingen kunt u vinden via het ouderportaal op de website van het RLO. Onze vergaderingen zijn openbaar, heeft u interesse om een vergadering bij te wonen dan bent u van harte welkom, de koffie en thee staat klaar. De vergaderdata staan op de website, als u vooraf uw komst meldt (RLO-oudercommissie@rijnlandslyceum-rlo.nl), dan kunnen we u de agenda en stukken toesturen.

We wensen alle ouders en leerlingen een hele mooie zomer en voor volgend jaar een fijne start van het nieuwe schooljaar.

Namens de Oudercommissie,
Christine Seckel en Annemiek de Zwart