Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Aanmelding brugklas 2023-2024


U kunt onderaan dit document uw handtekening plaatsen, scroll naar beneden.

Ondergetekende verzoekt om toelating van zijn/haar zoon/dochter. Controleer de ingevoerde gegevens en onderteken het document.

GEGEVENS LEERLING:

Niveau:
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Verwacht niveau:
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer thuis:
Mobiele telefoonnummer leerling:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Heeft de leerling in het buitenland gewoond?: , Vanaf: - Tot:
Wat is thuis de voertaal:
Is er al een broer of zus aanwezig op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest:
 

OUDER(S)/VERZORGER(S)

Ouder/verzorger 1:

Naam:
Relatie tot leerling:
Mobiel telefoonnummer:
Email:
Adreswijktaf:
Afwijkendadresvelden:
Adres:
Postcode:
Plaats:

 

Ouder/verzorger 2:

Naam:
Relatie tot leerling:
Mobiel telefoonnummer:
Email:
Adreswijktaf:
Afwijkendadresvelden:
Adres:
Postcode:
Plaats:

BEREIKBAARHEID

Voor urgente situaties:

Naam:
Telefoon:

GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST

Naam school:
Plaats:
Postcode:
Leerkrachtgroep 8:
Onderwijskundig rapport:
In het buitenland schoolgaand geweest:
 
Naam:
Adres:
Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
Indien de leerling voorafgaand aan de aanmelding in het buitenland onderwijs heeft genoten graag een kopie van het laatste rapport toesturen:

MEDEDELINGEN BETREFFENDE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Bijzondere gezinsomstandigheden waarvan u vindt dat de school op de hoogte moet zijn:
Is er behoefte aan extra ondersteuning i.v.m. leerbelemmeringen (bijvoorbeeld ADD, ADHD, Asperger of Dyslexie)?:
 
Zo ja,
Aard van belemmeringen:
Kopie belemmering verklaring
Is er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld in het basisonderwijs?
 
Zo ja,
Vanaf en tot welke datum:
Vanaf: - Tot:
Kopie van het OPP toevoegen:
Bijzonderheden betreffende de gezondheid van de leerling:

SCHOOLPUBLICATIES EN PRIVACY

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal beschreven in het "Protocol Beeldmateriaal RLO". De ouder/verzorger geeft de school toestemming voor het gebruik van beelden conform dit protocol.

PLAATSINGSVERZOEK

De leerling wil graag in de klas bij:

OUDERBIJDRAGE

De ouder/verzorger die het aanmeldingsformulier ondertekent ontvangt de facturen via haar/zijn e-mailadres.

Naam:
Email:
Datum:
Plaats:
Akkoord voorwaarden:

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Certificaat handtekening
Documentnaam: Aanmelding brugklas 2023-2024
lock iconUnique Document ID: d2188f584e52586623031a8cad6e9c0fa45265e7
Tijdstempel Audit
19 January 2022 10:30 CESTAanmelding brugklas 2023-2024 Geupload door Administratie RLO - administratie@rlo.nl IP 213.125.81.50