Schoolverzuim

Voor alle leerjaren geldt dat docenten lesverzuim registreren in het leerlingvolgsysteem. De school controleert absent gemelde leerlingen, en meldt onterecht verzuim bij de ouders. Waar nodig neemt de mentor contact op met het thuisfront. Schoolverzuim wordt besproken tijdens het mentorenoverleg. Bij herhaaldelijk onterecht verzuim stelt de school de leerplichtambtenaar in kennis. Bovendien kan de afdelingsleider tot schorsing voor één of meerdere dagen besluiten.

Gemiste lessen waarvoor geen reden bekend is, worden gemeld aan de ouders. Indien de school beschikt over het e-mail adres van de ouders gebeurt dat dagelijks per e-mail. Een lid van het Onderwijs Ondersteunend Personeel is speciaal met deze taak belast. Bij onterecht verzuim moet de leerling de gemiste uren inhalen.
Als een toets zonder reden is verzuimd, kan de docent besluiten een 1 te geven.
Leerlingen die te laat in de les verschijnen moeten zich de volgende dag om 8.00 uur melden bij de receptie. 
 
De school is uiterst terughoudend met het geven van toestemming voor extra schoolverlof. De inspectie ziet toe op nauwkeurige naleving van de voorschriften over extra verlof. Een verzoek daartoe van ouders moet in ieder geval binnen de wettelijke regeling passen. Bij onrechtmatig schoolverzuim is de directie verplicht aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar. 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl