Oudercommissie

De ouders van de leerlingen van het RLO zijn vertegenwoordigd in de Oudercommissie (OC). De OC is een klankbord voor de schoolleiding. Het Rijnlands wil hiermee de betrokkenheid van ouders organiseren en de relatie tussen school en ouders bevorderen. 

Doel

De Oudercommissie behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders.
De Commissie tracht de school feedback te geven op het onderwijs. In de Oudercommissie worden schoolbrede onderwerpen besproken. Het is niet de bedoeling dat individuele problemen worden opgelost.

Specifieke aandachtspunten:

  • Informatievoorziening aan ouders (bijvoorbeeld het functioneren van de school, personeel, klachtenprocedures etc.). Via de ROSbrief en de site van de school houdt de Oudercommissie de ouders op de hoogte van 'het laatste nieuws'.
  • Aanspreekpunt op open dagen en informatieavonden.
  • Organisatie en uitvoering van de jaarlijkse thema-avond (één in de Nederlandse en één in de internationale afdeling) over onderwerpen die zowel ouders als school aangaan.
  • Activiteiten waarvoor ouderinbreng gewenst is.
  • Advisering van Medezeggenschapsraad (MR) en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over bovengenoemde schoolbrede onderwerpen, waaronder ook de ouderbijdrage.
  • Medewerking aan werkzaamheden boekenfonds (tto en IS). 

Vergaderingen

De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, die u kunt teruglezen op het ouderweb.
De Oudercommissie vergaderingen zijn openbaar, beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de Mediatheek.

Data lopend schooljaar

De data voor het schooljaar 2021-2022:

15 november, 24 januari, 11 april en  13 juni

Gesprekken met de afdelingsleiding

Twee keer per jaar wordt een gesprek ingepland met de afdelingsleiders van de school en de Oudercommissieleden die een specifieke schoolafdeling vertegenwoordigen.
Van de gesprekken met de afdelingsleiding worden verslagen gemaakt, die u kunt teruglezen op het ouderweb.
De gesprekken met de afdelingsleiding vinden eind november/december en maart/april plaats.
Voorafgaand aan de gesprekken wordt de ouders per e-mail om input gevraagd. We nodigen u uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid, zodat de OC in staat wordt gesteld de juiste onderwerpen te bespreken.

Samenstelling

Er is een Oudercommissie voor de Nederlandse afdeling en een Parent Committee (PC) voor de Internationale afdeling.
We streven ernaar dat ieder leerniveau een eigen vertegenwoordiger in de oudercommissie heeft.
De oudercommissie bestaat momenteel uit 16 leden inclusief een vertegenwoordiger van de schoolleiding, mevrouw L. Hergelink, conrector onderwijs. De namenlijst vindt u hier. U kunt hen bereiken via de e-mail. Als u inlogt op het Ouderweb kunt u ook de telefoonnummers zien.

Aan het begin van het schooljaar introduceren de oudercommissieleden zich, via de mentor, bij de andere ouders en meestal ook bij de eerste ouderavond van het jaar.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OC en PC bestaat uit maximaal vier leden, waaronder de voorzitter(s), de secretaris en de 'chair' van de International School.

Samenwerking Oudercommissie en Medezeggenschapsraad

Om de advisering aan en de samenwerking met de Medezeggenschapsraad zorgvuldig te laten verlopen is een van de leden van de Medezeggenschapsraad (MR) tevens lid van de Oudercommissie. Samen met de OC en de vertegenwoordiging van de schoolleiding wordt bepaald of en zo ja welke onderwerpen zich lenen voor bespreking in de MR.

Contact

Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad, een onderwerp inbrengen voor de agenda van de volgende vergadering of de notulen ontvangen? U kunt ons via het volgende adres bereiken: oudercommissie@rijnlandslyceum-rlo.nl
Voor persoonlijke kwesties verwijzen wij u door naar de mentor of de vakleerkracht. Individuele leden van de OC zijn via e-mail te bereiken.

 

 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl