Organisatie

Stichting Het Rijnlands Lyceum 

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest maakt deel uit van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, die wordt geleid door de bestuurder van de stichting. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit zes onafhankelijke leden. Een lid wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad VO en een op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad PO. De Stichting Het Rijnlands Lyceum kent naast het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, het Rijnlands Lyceum Wassenaar, het Rijnlands Lyceum Sassenheim, de International School of The Hague, de Europese School Den Haag en de Eerste Nederlandse Montessorischool te Den Haag.

Directie Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest 

De directie heeft de dagelijkse leiding over de school; zij bestaat uit mevrouw drs. G.W.M. van Langen (rector), de heer drs. M. Hekkelman (conrector internationale afdeling), de heer M.C.C. Blijleven (conrector bedrijfsvoering) en mevrouw drs. C.J.M. Hergelink - van den Akker (conrector onderwijs). 

Afdelingsleiders 

De school is onderverdeeld in afdelingen. Aan het hoofd van een afdeling staat een afdelingsleider. De Nederlandse en de internationale afdeling hebben samen zeven afdelingsleiders: vijf in de Nederlandse en twee in de internationale afdeling. In de Nederlandse afdeling is er een afdelingsleider voor het brugjaar en onderbouw vwo, bovenbouw vwo, onderbouw TTO, bovenbouw TTO, havo. In de internationale afdeling is er een afdelingsleider voor het ibmyp en ibdp.

Onderwijzend personeel 

Het Rijnlands Lyceum telt ongeveer 100 docenten. Een aantal van hen is native of near-native speaker van het Engels en geeft zowel les in de Nederlandse als de tweetalige en de internationale afdeling. 
In de internationale afdeling is tevens een ‘substitute teacher’ aanwezig die dagelijks lessen vervangt van collega’s die voorzien of onvoorzien afwezig zijn. Deze ‘substitute teacher’ valt, indien nodig, ook in de Nederlandse afdeling in.
 

Onderwijsondersteunend personeel 

Naast het onderwijzend personeel is er ook onderwijs ondersteunend personeel. Hiertoe behoren de technisch-onderwijsassistenten, de medewerkers van de leerlingenadministratie en de mediatheek, de medewerker communicatie, de directiesecretaresse, de systeembeheerder, de conciërges en de huishoudelijke dienst.  

Leerlingenraad 

De leerlingen hebben inspraak via de leerlingenraad, waarin ten minste twintig leerlingen zitten. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een niveaucoördinator havo/vwo en een niveaucoördinator IBMYP/IB. Het dagelijks bestuur behartigt de lopende zaken. De leerlingenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan alle geledingen van de school. 
Daarnaast zijn er leerlingencommissies die een uitvoerende taak hebben op het gebied van sport, kunst, het organiseren van feesten en het uitgeven van de schoolkrant, deROSkam. Zij ontvangen opdrachten van de leerlingenraad, waarin de hoofden van de commissies vertegenwoordigd zijn. 
Eens per maand vergaderen de niveauclubs, waarin twee vertegenwoordigers van elke klas van een niveau (eerste klassen, tweede klassen, enzovoort) zitting hebben. 
De leerlingen zijn in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. 

Oudercommissie 

Ook de ouders spelen een rol binnen het Rijnlands Lyceum. Zij worden vertegenwoordigd door de oudercommissie, die een brugfunctie tussen de ouders en de school vervult. Het gaat daarbij om informatie-uitwisseling en gedachtewisseling tussen de school en de ouders over alle algemene, niet op individuele leerlingen betrekking hebbende aspecten. De oudercommissie heeft in het bijzonder tot doel de belangen van de leerlingen en hun ouders te behartigen, de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en de vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad te waarborgen. Leden komen gevraagd en ongevraagd met voorstellen aan de directie en melden problemen die gesignaleerd zijn door henzelf of door andere ouders. Eenmaal in het jaar organiseert de oudercommissie een thema-avond. 
Elk niveau van de Nederlandse en de internationale afdeling is in de oudercommissie vertegenwoordigd. Jaarlijks worden de vacatures bekendgemaakt die er per niveau en per afdeling zijn. Elke ouder kan zich kandidaat stellen voor het niveau waarin zijn/haar kind zit. Zijn er meer kandidaten, dan vinden verkiezingen plaats. 
De oudercommissie is bereikbaar via het e-mailadres: oudercommissie@rijnlandslyceum-rlo.nl .

Medezeggenschapsraad 

Aan de school is een, wettelijk verplichte, medezeggenschapsraad (MR) verbonden, met daarin vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl