Leerplichtwet

Richtlijnen schoolbezoek buiten de schoolvakanties

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 11f van de (herziene) Leerplichtwet 1969 dient bij voorkeur minimaal een maand tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd en kan alleen goedgekeurd worden indien:

 • het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dergelijk verlof:

 • mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 11g van de (herziene) Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient bij voorkeur minimaal een maand van tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbenden;
 4. bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
 5. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
 6. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 121/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
 7. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar

Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 11g van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, bij voorkeur minimaal een maand tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Als u niet in staat was deze vrijstelling van te voren aan te vragen, dient u binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen hiervan aan de directeur mede te delen.
Verlof indien: er een verklaring is van een arts, een sociale instantie of andere deskundige, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Om vrij van school aan te vragen dient u het formulier vrijstelling schoolbezoek te gebruiken. Indien dit verzoek vakantieverlof betreft, moet u tevens een werkgeversverklaring toevoegen.

Waarschuwing

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl