Leerlingbegeleiding

Algemene begeleiding

De begeleiding op onze school is primair de zorg van de mentoren, afdelingsleiders, decanen en onze ‘peters’ en ‘meters’ (leerlingen van het vierde leerjaar). 

De mentor: 

 • begeleidt de klas als groep;
 • begeleidt de leerlingen individueel (leerresultaten, persoonlijke zaken);
 • behartigt de belangen van de klas bij vakdocenten en schoolleiding;
 • is voor ouders de eerst aangewezen contactpersoon;
 • begeleidt de klassenvertegenwoordigers;
 • leidt het wekelijkse klassenuur.

De mentoren zijn bereikbaar via telefoonnummer 071 519 35 00.

De afdelingsleider: 

 • coördineert de begeleiding van de leerlingen in de afdeling;
 • geeft leiding aan het afdelingsteam;
 • bereidt samen met de mentor de rapportvergaderingen voor en zit die voor;
 • is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs in de eigen afdeling;
 • bespreekt, indien nodig of gewenst, problemen met leerlingen;
 • is voor ouders de eerstaangewezen contactpersoon op schoolleidingsniveau.

Klik hier voor de mailadressen en telefoonnummers van de afdelingsleiders. 

Taken decaan: 

 • begeleidt de leerling en de ouders/verzorgers bij de keuze van de eindexamenvakken (de profielkeus);
 • begeleidt de leerling en de ouders/verzorgers bij de keuze van de vervolgopleiding;
 • verstrekt alle benodigde informatie, zowel in groepsverband als individueel;
 • houdt groeps- en individuele gesprekken met leerlingen, gericht op de bewustwording van eigen wensen en mogelijkheden;
 • onderhoudt contacten met ouders via ouderavonden en individuele gesprekken;
 • coördineert contacten met instellingen van tertiair onderwijs;
 • verzamelt en rubriceert documentatiemateriaal;
 • informeert en ondersteunt mentoren bij activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie van leerlingen.

Decaan havo-afdeling: 

Dhr. S. Eberwijn
tel.: 071 519 35 38 / e-mail: s.eberwijn@rijnlandslyceum-rlo.nl

Decaan vwo-afdeling: 

mevr. I. van der Sar 
tel.: 071 519 35 39 / e-mail: i.vandersar@rijnlandslyceum-rlo.nl 
 

Taken zorgcoördinator:

Coördineert de zorg van zorgleerlingen in samenwerking en overleg met de afdelingsleiders en het zorgteam
 • Is verantwoordelijk voor zorgdossiers
 • Ontwikkelt zorgbeleid
 • Is de voorzitter van het ZorgAdviesTeam
Naam: Hanneke Verhoog
tel.: 071-5193563 / e-mail: h.verhoog@rijnlandslyceum-rlo.nl 

'Peters' en 'meters' in de brugklassen:

 • ondersteunen de mentor bij de begeleiding;
 • ondersteunen de mentor bij het organiseren van activiteiten;
 • zijn aanspreekpunt voor leerlingen met vragen.
 

 

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl