In- en doorstroom naar 4 havo

 
Wanneer je erover nadenkt om 4havo op het Rijnlands Lyceum te gaan volgen: Je bent van harte welkom op onze Open Dag
, zaterdag 18 januari 10.00 – 13.00 uur! Met om 10.30 u en 11.30 u in lokaal 101 informatie instroom H4.  
En ook van harte welkom op de speciale H4 instroom informatiemiddag
 woensdag 29 januari om 16.30 u! 
 
 
Instroom vanuit 3 havo in 4 havo op het RLO, schooljaar 2020-2021.
 
Over definitieve toelating kan pas worden beslist wanneer een fotokopie van de cijferlijst is ingeleverd waaruit blijkt dat de leerling over is naar 4 havo.
 
 
Instroom vanuit vmbo-t in 4 havo op het RLO, schooljaar 2020-2021. 
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft zelf geen VMBO-tl afdeling.
 
Voor toelating van VMBO-tl tot 4 havo hanteren wij:
 
- Einddiploma VMBO-tl; een eindcijfer lager dan een 5 is niet toegestaan voor een vak waar je op de havo mee verder wilt. Doubleren in 4 havo is in principe toegestaan.
 
- Eindexamen gedaan in de juiste vakken om een passend havo profiel samen te stellen.
 
- Een toel
atingsgesprek met de afdelingsleider (Mw. van Raalte, tel 071-5193531, e-mail 
j.vanraalte@rijnlandslyceum-rlo.nl) en de havo-decaan (Mw. van der Stel, tel 071-5193538, e-mail m.vanderstel@rijnlandslyceum-rlo.nl) is onderdeel van de toelatingsprocedure. 
- Positieve referenties van de VMBO-school, in het bijzonder wat werkhouding en motivatie betreft.
 
- Om eventuele hiaten weg te werken wordt aangeraden om na de zomervakantie extra stof te bestuderen voor het vak wiskunde.
 
 
Procedure
 
- Als aanmeldingsformulier (inclusief pasfoto en kopie van paspoort/ID) en profielkeuzeformulier volledig ingevuld door onze administratie ontvangen zijn wordt daarvan een ontvangstbevestiging gestuurd
 
- De deadline hiervoor is gelijk aan die voor aanmelding brugjaar, namelijk 20 maart 2020
 
-
 Een uitnodiging volgt voor een intakegesprek 
- Voor 1 april wordt bekend gemaakt of instroom in principe mogelijk is
 
- Na inleveren van kopie diplomalijst c.q. eindrapportlijst wordt definitieve toelating in 4 havo bevestigd
 
- Half juli volgt brief met globale informatie over start schooljaar
 
- In week 35 (24-28 augustus 2018) wordt meer gedetailleerde informatie verstuurd
 

U bent hier