Communicatie school-ouders

Contact school en ouders

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest vindt communicatie met ouders en leerlingen van het grootste belang. De communicatiemiddelen van de school staan hieronder beschreven. Daarnaast kan het in voorkomende gevallen van belang zijn contact te hebben met de school. Centraal aanspreekpunt voor ouders en leerlingen daarbij is de mentor. We zijn erop gericht om steeds samen met ouders en leerlingen te zoeken naar passende oplossingen. Na de contacten met de mentor is de volgorde van aanspreken:

  1. de afdelingsleider (e-mailadressen en telefoonnummers)
  2. de rector

Deze functionarissen zijn te bereiken via telefoonnummer 071 519 35 00 of mailadres administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl .

Communicatie via het Ouderweb

Er is een besloten deel van onze website, het Ouderweb, waar u als ouder kunt inloggen en veel specifieke informatie kunt vinden die betrekking heeft op uw kind. Het Rijnlands plaatst daar onder andere het rooster, de cijfers, aanwezigheid en brieven die verstuurd worden.

Ook staat in dit deel van de site meer informatie over en verslagen van de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie

Contact ouders en vakdocenten

Schriftelijk en via de website worden de ouders geïnformeerd over de momenten in het schooljaar waarop zij kunnen spreken met de vakdocenten van hun kinderen. Na de tweede en derde periode vindt een 10-minuten-ouderavond plaats, die ouders de mogelijkheid biedt om twee vakdocenten te spreken. Vragen aan vakdocenten kunnen ook worden gesteld via e-mail (e-mailadressen). Voor individuele afspraken met vakdocenten kunnen ou­ders telefonisch contact opnemen met de leerlingenadministratie (071 519 35 00).

Contactgegevens ouders

Om de zorg voor onze leerlingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het voor ons belangrijk om over uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer te beschikken. Om onze administratie in de gelegenheid te stellen alle gegevens efficiënt te verwerken, kunt u een mail sturen naar administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl met volgende gegevens:
- Uw naam
- Vader/moeder van ..... (voor- en achternaam van uw kind(eren))
- Eventuele mobiele telefoonnummer

Rapporten

De leerlingen ontvangen na elke periode een rapport. Per schooljaar krijgen zij in totaal vier rapporten. De data waarop het rapport uitgereikt wordt, zijn terug te vinden in het jaarrooster.

Resultatenoverzichten

Elke leerling krijgt aan het begin van elke rapportperiode een kaart uitgereikt, waarop deze de resultaten van de komende periode noteert. Dit resultatenoverzicht geeft zowel de mentor als de ouders inzicht in de behaalde resultaten. Ouders van leerlingen in de onderbouwklassen paraferen eenmaal per periode 'voor gezien', zodat de school weet dat zij op de hoogte zijn van de voortgang van het leerproces.

Werkhoudingsbriefjes

Als het huiswerk niet naar behoren gemaakt is, de schriftelijke overhoringen niet aan de verwachtingen voldoen, de proefwerken slechte resultaten opleveren, of als een leerling niet goed meedoet in de les, kunnen vakdocenten werkhoudingsbriefjes verzenden.

ROSbrief

Twee keer per jaar verschijnt de ROSbrief, voor ouders en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief probeert in de ruimste zin te informeren over gebeurtenissen op school en in het onderwijs. Daarnaast bevat de ROSbrief ook aanvullingen op en wijzigingen van zaken die in deze schoolgids staan vermeld.

Voorlichtingsavonden

In samenhang met bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen en uitwisselingsprojecten worden voor de ouders voorlichtingsavonden georganiseerd. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond, waarin onderwerpen aan de orde komen die voor zo veel mogelijk ouders relevant zijn.

Schoolgids

De schoolgids (ROSgids) bevat zowel wettelijk verplichte gegevens over het onderwijsresultaat als ook een beschrijving van de dagelijkse gang van zaken. Klik hier voor de schoolgids 2020-2021.

U bent hier

Contact

Apollolaan 1
2341 BA Oegstgeest
Tel 071 519 35 00
Fax 071 519 35 01
administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl